Praznjenje greznic

V skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, je občina odgovorna za urejanje področja ravnanja s fekalijami. Gospodarska javna služba (GJS) za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode pri komunalnem podjetju ali podjetje, ki ima koncesijo za opravljanje te službe, pa je izvajalec, ki ga določi občina za izvajanje teh del in je edini legitimen izvajalec te službe.čiščenje-greznic
Uporaba GJS je obvezna, razen če zakon ali drug izdan predpis ne določa drugače. To pomeni, da jo mora uporabnik najeti ne glede na to, ali to želi ali ne, občina pa jo mora zagotoviti. Obseg storitev GJS je naveden v omenjenem pravilniku, nadzor nad izvajanjem pa imajo državni inšpektorji. Za pravočasno praznjenje greznic je na drugi strani odgovoren lastnik objekta z greznico oziroma čistilno napravo. Na kratko to pomeni, da tudi, če lastnik sam izprazni greznico, to ne velja za pravo čiščenje. Pri tem je treba še povedati, da je za izvajanje GJS za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode vsaka občina dolžna sprejeti odlok, s katerim uredi izvajanje te GJS, v katerem so določene pravice in dolžnosti uporabnikov.

Odvoz izčrpane vsebine se lahko opravi le s posebej urejenimi vozili. Pri tem nastanejo določeni stroški, ki jih običajno krije uporabnik storitev. Z denarno kaznijo se kaznuje neupoštevanje odloka. Prav tako se kaznuje neprimerno ravnanje z izčrpano vsebino, kot je določeno v odloku, in nepravočasno praznjenje greznic.

Praznjenje greznic in odvoz izčrpane vsebine

Z odvozom fekalij se ukvarja veliko podjetij – to so lahko javna ali zasebna podjetja, ki imajo registrirane komunalne storitve, med drugim je eno izmed njih tudi podjetje Mežan. Taka podjetja imajo pomembno vlogo v našem vsakdanjiku, saj lahko fekalije postanejo krivec za okužbe, če zanje ni primerno poskrbljeno, kar dobro poznamo iz preteklosti. Dandanes je to področje urejeno – vsaka stanovanjska zgradba mora imeti greznico ali pa malo čistilno napravo. V večjih naseljih ali mestih pa je to urejeno s kanalizacijo, tj. s sistemom, ki vodi od uporabnika do čistilne naprave.

V kolikor potrebujete storitve v zvezi s čiščenjem in praznjenjem greznic se obrnite na ustrezno registrirano podjetje, osebno pa vam priporočam podjetje Mežan.

Iz iste kategorije: